REGULAMIN PAKIETÓW POBYTOWYCH

DLA KLIENTÓW HOTELU MAZURSKI RAJ

Niniejszy Regulamin określa zasady zakupu oraz korzystania z pakietów w Hotelu Mazurski Raj z siedzibą Piaski 5 , 12-220 Ruciane-Nida, NIP: 1251619476, KRS 000044718 przez klientów i stanowi regulamin szczególny wobec regulaminu Hotelu Mazurski Raj


§ 1 DEFINICJE
Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:
1. Pakiet – produkt, którego nabycie proponuje klientom usługodawca, w którym klient nabywa określony w ramach danego pakietu zakres usług, zgodnie z zasadami i na warunkach określonych w niniejszym regulaminie, aktualnej ofercie oraz w regulaminie Hotelu Mazurski Raj;
2. Oferta – aktualna oferta usługodawcy określająca rodzaje pakietów turystycznych ich długość okres obowiązywania, terminy wyłączone, a także zakres usług objętych pakietem
3. Hotel Mazurski Raj/ Usługodawca – Mazurski Raj Sp. z o.o. z siedzibą w Piaskach 5, 12-220 Ruciane-Nida, NIP 1251619476, KRS 000044718, dane kontaktowe tel. +48 87 425 21 00 (koszt opłaty za
połączenie według stawki operatora telefonicznego, z którego usług korzysta dzwoniący), e-mail: recepcja@mraj.pl
4. Cennik – dostępny w serwisie aktualnie obowiązujący i określający ceny zakupu wykaz usług i wysokości opłat dodatkowych;
5. Serwis - strona internetowa prowadzona przez Usługodawcę pod adresem www.mazurskiraj.pl
6. Regulamin – niniejszy regulamin;
7. Regulamin Hotelu Mazurski Raj – aktualny regulamin główny Hotelu Mazurski Raj zamieszczony na stronie internetowej www.mazurskiraj.pl oraz dostępny w siedzibie usługodawcy;
8. Klient – osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, do której usługodawca skierował propozycję zawarcia umowy zakupu pakietu, a umowa ta nie jest związana bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową tej osoby;
9. Umowa – umowa zakupu pakietu zawarta pomiędzy klientem a usługodawcą na podstawie regulaminu, aktualnej oferty oraz regulaminu Hotelu Mazurski Raj, a także na warunkach podanych w trakcie zawierania umowy w zakresie ceny, rodzaju wybranego pakietu oraz opłat dodatkowych, które klient jest zobowiązany zapłacić, dokonując rezerwacji. Do skutecznego zawarcia umowy pomiędzy klientem a usługodawcą dochodzi w chwili zapłaty przez klienta opłaty za wybrany pakiet.
10. Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku poza dniami ustawowo wolnymi od pracy;
11. Usługa dodatkowa– dodatkowa usługa, powiązana z pakietem, możliwa do nabycia telefonicznie, osobiście lub a także za pośrednictwem innych kanałów komunikacji elektronicznej, w których będzie możliwy zakup usług, a której cena określona jest w cenniku. Rodzaj usług dodatkowych powiązanych z pakietem określony jest w aktualnej ofercie usługodawcy.
12. Opcja zmiany terminu – usługa dodatkowa powiązana z Pakietem pobytów, polegająca na jednorazowej zmianie terminu rezerwacji z wykorzystaniem Vouchera za opłatą wskazaną w Cenniku. Usługa możliwa jest do nabycia telefonicznie za pośrednictwem Biura Obsługi Klienta Holiday Park &
Resort;
13. Operator płatności - podmiot świadczący usługi płatnicze na rzecz Klienta po zaakceptowaniu
regulaminu Operatora płatności;

§ 2 ZASADY OGÓLNE
1. Usługodawca oferuje klientom możliwość nabycia pakietu pobytowego na warunkach wskazanych w regulaminie oraz w aktualnej ofercie. Regulamin oraz aktualna oferta dostępne są w serwisie
usługodawcy www.mazurskiraj.pl.
2. Po zapoznaniu się z regulaminem klient może dokonać nabycia pakietu za pośrednictwem następujących kanałów sprzedaży:
a. telefonicznie- w celu zawarcia umowy telefonicznie usługodawca może skontaktować się z Klientem lub Klient może skontaktować się usługodawcą. W trakcie rozmowy należy zapoznać się z najistotniejszymi informacjami o przetwarzaniu danych osobowych oraz z głównymi cechami pakietu pobytowego i dokonać wyboru jednej z dostępnych opcji pakietu, a następnie podać usługodawcy następujące dane: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu. Następnie za pośrednictwem poczty elektronicznej na podany adres e-mail usługodawca prześle szczegóły wybranej oferty, regulamin, klauzulę informującą o przetwarzaniu danych osobowych oraz link do płatności, za pomocą którego należy dokonać zapłaty za wybrany pakiet. Po zapoznaniu się z regulaminem i ofertą oraz ich zaakceptowaniu należy potwierdzić złożenie zamówienia poprzez kliknięcie w przesłany link i dokonać zapłaty za wybrany pakiet
b. osobiście: w siedzibie usługodawcy. W celu zawarcia umowy osobiście należy zgłosić zamiar zawarcia umowy w recepcji Hotelu Mazurski Raj. W trakcie rozmowy z pracownikiem recepcji należy zapoznać się z informacjami o przetwarzaniu danych osobowych oraz z głównymi cechami pakietów pobytowych i dokonać wyboru jednej z dostępnych opcji, a następnie podać następujące dane: imię, nazwisko, adres email, numer telefonu. Następnie za pośrednictwem poczty elektronicznej na podany adres e-mail usługodawca prześle szczegóły wybranej oferty, regulamin, klauzulę informującą o przetwarzaniu danych osobowych oraz link do płatności, za pomocą którego należy dokonać zapłaty za wybrany pakiet. Po zapoznaniu się z regulaminem i ofertą oraz ich zaakceptowaniu należy potwierdzić złożenie zamówienia poprzez kliknięcie w przesłany link i dokonać zapłaty za wybrany pakiet.
c. drogą elektroniczną – w serwisie www.mazurskiraj.pl oraz aplikacji mobilnej – na zasadach
określonych w regulaminie świadczenia usług drogą elektroniczną, opublikowanym w serwisie
usługodawcy: www.mazurskiraj.pl
3. Usługodawca może wprowadzić dodatkowe kanały komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem
których będzie możliwy zakup pakietów. Dodanie kanałów sprzedaży pakietów nie będzie stanowiło
zmiany niniejszego regulaminu.
4. W celu dokonania zamówienia pakietu, niezależnie od wybranego sposobu zakupu, wymagane jest podanie przez klienta odpowiednich danych oraz wybranie konkretnego pakietu z oferty usługodawcy, złożenie oświadczenia o zapoznaniu się z treścią regulaminu i oferty oraz akceptacja ich treści, złożenie oświadczenia o zapoznaniu się i zaakceptowaniu klauzuli informującej o przetwarzaniu danych osobowych oraz wskazanie sposobu zapłaty, a także opłacenie ceny wybranego pakietu w wysokości określonej w cenniku. Dokonując zakupu pakietu należy podać kompletne i poprawne dane. Zakup pakietu złożony bez podania kompletnych danych, z podaniem fałszywych danych lub nieopłacony, jest bezskuteczny.
5. Klient zobowiązany jest do uiszczenia zadatku w wysokości 50% ceny za pakiet określonej w cenniku najpóźniej na 21 dni przed rozpoczęciem realizacji pakietu lub niezwłocznie po dokonaniu zamówienia, jeśli termin rozpoczęcia realizacji pakietu jest krótszy niż 21 dni. W przypadku braku zapłaty zadatku we wskazanym wyżej terminie zamówienie może zostać anulowane, o czym klient zostanie poinformowany za pośrednictwem poczty elektronicznej na podany przez klienta adres e-mail.
6. Zapłata zadatku za pakiet możliwa jest za pośrednictwem operatora płatności poprzez sposoby płatności przez niego oferowane w momencie dokonywania płatności lub przelewem na rachunek usługodawcy wskazany w potwierdzeniu rezerwacji.
7. Pozostała należność jest płatna najpóźniej w dniu realizacji pakietu, przed rozpoczęciem jego realizacji – gotówką lub kartą kredytową w recepcji.
8. Dokonanie wpłaty zadatku za pakiet jest tożsame z zakupem pakietu, akceptacją oferty oraz regulaminu i tym samym z zawarciem umowy.
9. Niezależnie od sposobu zawarcia umowy, po dokonaniu zapłaty ceny, klient otrzymuje potwierdzenie zawarcia umowy wraz za pośrednictwem poczty elektronicznej na podany przez klienta adres e-mail.
10. Rezerwacja pakietu jest dokonywana imiennie. Zmiana danych rezerwacji jest możliwa wyłącznie w formie pisemnej ze wskazaniem imienia i nazwiska, numeru telefonu i adresu e-mail osoby, na której dane rezerwacja ma zostać zmieniona. Klient oświadcza, że przekazanie danych personalnych osoby, na której dane rezerwacja ma zostać zmieniona, następuje za jej wyraźną zgodą na przetwarzanie jej danych osobowych w tym celu. Klient zobowiązuje się do zapoznania tej osoby z treścią regulaminu, który zawiera również informacje o przetwarzaniu danych osobowych.
10. Zakup usług dodatkowych do pakietu odbywa się w aktualnych na dzień dokonywania zakupów i
określonych w cenniku cenach (brutto).
11. Usługodawca podejmuje działania w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania serwisu, a także procesu sprzedaży pakietów.

§ 3 ANULACJA ZAMÓWIENIA
1. Bezkosztowa anulacja rezerwacji pakietu jest możliwa najpóźniej na 21 dni przed rozpoczęciem realizacji pakietu.
2. Aby dokonać anulacji klient musi poinformować usługodawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia przesłanego pisemnie lub pocztą pocztą elektroniczną na adres recepcja@mraj.pl).
3. W przypadku anulacji dokonanej z zachowaniem terminu wskazanego w §3 ust.1 od niniejszej
usługodawca zwraca klientowi wszystkie otrzymane od klienta płatności niezwłocznie, a w każdym
przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym usługodawca został poinformowany o odstąpieniu od niniejszej umowy. Zwrot płatności dokonywany jest przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że klient wskazał pisemnie na inne rozwiązanie.
4. Usługodawca w zakresie, w jakim jest to zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, nie ponosi
odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu lub opóźnienie w zwrocie, jeżeli klient pomimo wezwania,
nie wskaże numeru rachunku bankowego, na który ma nastąpić zwrot lub gdy nie przekaże wszystkich danych koniecznych do dokonania zwrotu. Ponadto Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu należności lub opóźnienie w zwrocie, jeżeli nastąpiło to z powodu przekazania przez klienta błędnych danych osobowych (imię, nazwisko, adres) lub błędnego numeru rachunku bankowego.
5. W przypadku odstąpienia od umowy zakupu pakietu uznaje się, że klient odstąpił od umowy zakupu usług dodatkowych powiązanych z pakietem.

§ 4 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Usługodawca na podstawie art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej
„RODO”, oświadcza, że:
a. Administratorem danych osobowych klienta jest usługodawca, z którym można skontaktować się w sposób podany w § 1 pkt 3. regulaminu;
b. Usługodawca może przetwarzać dane klienta w następujących celach i podstawach prawnych:
• zawarcia i wykonania umowy – podstawą przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do
prawidłowej realizacji postanowień regulaminu (art. 6 ust. 1b RODO),
• reklamy produktów i usług (przekazania informacji czy też materiałów) usługodawcy i
podmiotów współpracujących – podstawą przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do
realizacji prawnie uzasadnionego interesu usługodawcy, jakim jest marketing bezpośredni
własnych produktów i partnerów w ramach realizacji sieciowego produktu turystycznego
Mazurskie Legendy (art. 6 ust. 1f RODO) oraz zgoda na przetwarzanie danych w celach
marketingowych w przyszłości (art. 6 ust. 1a RODO),
• windykacji - podstawą przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie
uzasadnionego interesu usługodawcy, jakim jest dochodzenie roszczeń i obrona przed
roszczeniami (art. 6 ust. 1f RODO),
• rozpatrywania reklamacji - podstawą przetwarzania jest niezbędność do wypełnienia prawnie
uzasadnionego interesu usługodawcy i klienta jakim jest obsługa procesu reklamacyjnego (art.
6 ust. 1f RODO),
• archiwalnym, statystycznym, przeprowadzania badań rynkowych oraz zachowań i preferencji
klientów - podstawą przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie
uzasadnionego interesu usługodawcy, jakim jest przeznaczenie wyników tych badań na
potrzeby polepszenia jakości świadczonych usług (art. 6 ust. 1f RODO).
c. Usługodawca może ujawniać dane klienta podmiotom świadczącym następujące usługi: obsługa
księgowa, pomoc prawna, obsługa informatyczna. Dane osobowe nie są i nie będą przekazywane do
państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
d. Usługodawca będzie przechowywał dane klientów przez okres trwania umowy, a następnie przez
okres 6 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym doszło do zakończenia trwania
umowy. Usługodawca przestaje wcześniej przetwarzać dane w celu marketingu bezpośredniego,
jeżeli klient zgłosi sprzeciw wobec takiego przetwarzania, a także gdy wycofa zgodę na przetwarzanie
danych, w szczególności w celu marketingu bezpośredniego w przyszłości.
e. Klient ma prawo:
• żądania od usługodawcy dostępu do podanych danych i ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania
• do przenoszenia danych, czyli otrzymania od usługodawcy danych w ustrukturyzowanym,
powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, jeżeli są one
przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umowy lub na podstawie zgody i przetwarzanie
odbywa się w sposób zautomatyzowany. Klient ma prawo przesłać te dane innemu
administratorowi danych,
• wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.
f. Klient ma prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
jeżeli podstawą przetwarzania jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu usługodawcy, w tym
profilowania. W szczególności klientowi przysługuje prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych
na potrzeby marketingu bezpośredniego.
g. Klient ma prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, jeżeli podstawą przetwarzania jest
zgoda. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgoda może być wycofana w dowolnej formie, w tym:
pisemnie, telefonicznie, e-mailem na adresy podane w § 1 pkt. 3 niniejszego regulaminu, względnie
osobiście w siedzibie usługodawcy.
h. Podanie danych osobowych przez klienta ma charakter dobrowolny, niemniej jest warunkiem
koniecznym do zawarcia i wykonania umowy. Podanie danych w celach marketingowych jest
dobrowolne.
i. Dane osobowe klienta nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji przez
usługodawcę, w tym profilowaniu. Administrator może pozyskać dane osobowe klienta w postaci:
imienia, nazwiska, numeru telefonu i adresu poczty elektronicznej bezpośrednio od klienta.
Administrator może pozyskać od klienta również dane w postaci imienia i nazwiska osoby, na której
dane rezerwacja ma zostać zmieniona, oraz jej adresu e–mail.

§ 5 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
1. Klient ma prawo do złożenia reklamacji w zakresie usług świadczonych przez usługodawcę w ramach umowy.
2. Usługodawca rozpatruje reklamację w terminie 14 dni, licząc od dnia jej doręczenia.
3. Zgłoszenie reklamacji przez klienta może nastąpić w formie pisemnej:
a. w postaci pisma złożonego w recepcji, w siedzibie usługodawcy
b. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: recepcja@mraj.pl
c. pisemnie na adres: Piaski 5, 12-220 Ruciane – Nida
4. Reklamacja powinna zawierać:
a. imię i nazwisko klienta;
b. adres poczty elektronicznej;
c. uzasadnienie z numerem rezerwacji.
5. Odpowiedź na reklamację usługodawca przekazuje klientowi w formie pisemnej (papierowej lub
elektronicznej).
6. Klient ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia
roszczeń.

§ 6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1 marca 2024 roku do odwołania i dotyczy pakietów
zakupionych od 1 marca 2024 roku.
2. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie www.mazurskiraj.pl a także w siedzibie usługodawcy
3. Wszelkie płatności, o których mowa w niniejszym regulaminie, wskazane w cenniku, obowiązują na dzień dokonywania ich zakupu.
4. Treść regulaminu może ulec zmianie. O wszelkich zmianach klient zostanie poinformowany poprzez informację w serwisie usługodawcy.
5. Wszelkie spory pomiędzy usługodawcą a klientem, w przypadku braku możliwości ich polubownego rozstrzygnięcia, rozpoznaje sąd powszechny właściwy dla siedziby usługodawcy.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin określa rodzaje, zakres i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przez
Mazurski Raj Sp. z o.o. z siedzibą Piaski 5, 12-220 Ruciane-Nida. w ramach działalności Hotelu Mazurski
Raj
2. Niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną został wydany na podstawie 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 1219) (dalej „Regulamin”).
3. Niniejszy Regulamin określa:
a. rodzaj i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Hotel Mazurski Raj
b. warunki techniczne świadczenia usług drogą elektroniczną,
c. warunki prowadzenia rezerwacji za pośrednictwem elektronicznego systemu rezerwacji
dostępnego na stronie: www.mazurskiraj.pl , skutkujące możliwością zarezerwowania usługi
hotelowej/ usługi pakietowej (zwanej dalej „Umową rezerwacji”),
d. warunki prowadzenia newslettera, do którego istnieje możliwość zapisania się poprzez formularz
kontaktowy dostępnym na stronie: www.mazurskiraj.pl, skutkujące możliwością otrzymywania na
odległość informacji handlowej w formie bezpłatnego Newslettera,
e. zasady i tryb postępowania reklamacyjnego.
4. Niniejszy regulamin dostępny jest za pośrednictwem strony internetowej www.mazurskiraj.pl.
5. Dane kontaktowe usługodawcy: adres poczty elektronicznej: recepcja@mraj.pl, tel +48 87 425 2100

§ 2 DEFINICJE
1. Użyte w niniejszym regulaminie terminy oznaczają:
a. Klient – usługobiorca będący osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną
nieposiadającą osobowości prawej, która korzysta z usług świadczonych drogą elektroniczną przez
usługodawcę, który również może korzystać z usług hotelarskich usługodawcy, zobowiązany do
przestrzegania niniejszego Regulaminu;
b. usługodawca – Hotel Mazurski Raj, Piaski 5, 12-220 Ruciane-Nida
c. Prawo telekomunikacyjne - ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (tekst jedn.
Dz.U. z 2017 r., poz. 1907)
d. Strona internetowa Hotelu – strona internetowa www Hotelu, dostępna pod adresem
www.mazurskiraj.pl
e. system teleinformatyczny - zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i
oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie
danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia
końcowego w rozumieniu Prawa telekomunikacyjnego,
f. świadczenie usługi drogą elektroniczną - wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Klienta, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją
cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za
pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu Prawa telekomunikacyjnego,
g. usługa lub usługi - usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę, opisane w punkcie 2 niniejszego regulaminu
h. środki komunikacji elektronicznej - rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i
współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na
odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi,
i. formularz kontaktowy – formularz internetowy dostępny na stronie internetowej Hotelu
wykorzystywany w celu komunikacji klienta z hotelem oraz zapisu do Newslettera,
j. system rezerwacji – system internetowy za pomocą którego klient może dokonać rezerwacji usług
hotelowych, bezpośrednio poprzez stronę internetową Hotelu lub aplikację mobilną
k. newsletter – usługa polegająca na wysyłaniu elektronicznego biuletynu informacyjnego o
nowościach w Hotelu oraz stanowiąca zamówioną informację handlową, na adres poczty
elektronicznej podany przez klienta; usługa dostępna jest bezpłatnie dla wszystkich klientów przez
stronę internetową Hotelu.
2. Klient przed skorzystaniem z usług świadczonych przez usługodawcę przy użyciu strony internetowej Hotelu zobowiązuje się zapoznać z niniejszym regulaminem i oświadcza, że rozumie i akceptuje jego treść.
3. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów mogących wyniknąć z usług świadczonych drogą
elektroniczną jest sąd właściwy dla siedziby usługodawcy.
4. Usługodawca nieodpłatnie udostępnia klientowi niniejszy regulamin przed zawarciem umowy o
świadczenie usług w drodze elektronicznej, a także - na jego żądanie - w taki sposób, który umożliwia
pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego
klienta.

§ 3 RODZAJE I ZAKRES ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
1. Usługodawca świadczy usługi na rzecz klienta w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym
regulaminie.
2. Usługami świadczonymi drogą elektroniczną przez usługodawcę w ramach działalności Hotelu, są:
a. prowadzenie strony internetowej pod adresem: www.mazurskiraj.pl, za pomocą której klient może
uzyskać informacje o Hotelu, świadczonych usługach hotelarskich, i pakietach, co skutkuje
możliwością przesyłania i odbierania danych przez klienta udostępnianych przez Hotel za
pośrednictwem swojej strony internetowej;
b. prowadzenie elektronicznego systemu rezerwacji pokoi i pakietów online, za pomocą którego może dojść do zawarcia na odległość umowy o usługi hotelarskie, świadczone przez usługodawcę i
podmioty współpracujące
c. prowadzenie usług Newslettera (biuletyn informacyjny), do którego klient może zapisać się poprzez
formularz kontaktowy dostępny na stronie: www.mazurskiraj.pl.
3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część umów o świadczenie usług drogą elektroniczną
zawieranych przez usługodawcę z klientem. Klient ma możliwość w każdym czasie zapoznać się z
niniejszym regulaminem, w szczególności przed zawarciem umowy rezerwacji czy zapisania się do
Newslettera. Regulamin dostępny jest na stronie: www.mazurskiraj.pl przed dokonaniem rezerwacji za pośrednictwem systemu rezerwacji.
4. Akceptacja regulaminu podczas rezerwacji, a także akceptacja regulaminu poprzez korzystanie z
formularza kontaktowego, stanowi zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną bez
konieczności sporządzenia odrębnej umowy, co nie stanowi samo w sobie zawarcia umowy rezerwacji czy zapisania się do Newslettera. Akceptacja regulaminu może być wyrażona przez klienta w sposób wyraźny poprzez potwierdzenie przez klienta tego faktu poprzez zaznaczenia opcji „Zapoznałem się z Regulaminem”, potwierdzającej zapoznanie się z regulaminem przy dokonywaniu rezerwacji czy przy korzystaniu z formularza kontaktowego, albo w sposób dorozumiany, jeśli po zapoznaniu się z regulaminem klient kontynuuje korzystanie ze strony www.mazurskiraj.pl. W razie wątpliwości uznaje się że umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą wpisania przez klienta w przeglądarce internetowej odpowiedniego adresu strony internetowej Hotelu.
5. Zaznaczenie opcji ‘Zapoznałem się z Regulaminem’ przy dokonywaniu rezerwacji albo przy wysyłaniu formularza kontaktowego przez panel na stronie www.mazurskiraj.pl oznacza, iż klient zapoznał się z regulaminem rezerwacji, rozumie go i wyraża zgodę na warunki w nim umieszczone oraz akceptuje warunki usług.
6. Klient zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego regulaminu.
7. Klient może w każdej chwili zakończyć korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną na stronie www.mazurskiraj.pl/. Jeżeli doszło do zawarcia umowy rezerwacji, zakończenie korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną nie wpływa na uprawnienia czy obowiązki wynikające z zawarcia tej umowy.
8. Zakazane jest dostarczanie w jakiejkolwiek formie przez klienta treści o charakterze bezprawnym, w tym w szczególności treści o charakterze obraźliwym, treści mogących wprowadzać w błąd,
naruszających prawa osób trzecich, a także treści zawierających wirusy lub mogących wywołać
uszkodzenia lub zakłócenia pracy systemów informatycznych.
9. Klient zobowiązany jest do przestrzegania zakazu nadużywania środków komunikacji elektronicznej oraz niedostarczania przez lub do systemów teleinformatycznych usługodawcy treści powodujących
zachwianie pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych.
10. Szczególnym zagrożeniem związanym z korzystaniem z usług drogą elektroniczną jest możliwość
uzyskania przez nieuprawnione osoby dostępu do danych transmitowanych przez sieć lub
przechowywanych na dołączonych do sieci komputerach i ingerencji w te dane, co może spowodować takie skutki jak ich utratę, zmianę lub uniemożliwienie dalszego korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oferowanych z wykorzystaniem strony internetowej www.mazurskiraj.pl
11. Koszty połączenia ze stroną internetową usługodawcy przez klienta przez Internet ponosi klient,
zgodnie z cennikiem operatora telekomunikacyjnego, za pomocą którego klient uzyskał możliwość
korzystania z Internetu, w tym przesyłania i odbierania danych elektronicznych ze strony internetowej
www.mazurskiraj.pl.
12. Klient nie ponosi żadnych dodatkowych opłat nałożonych przez usługodawcę związanych z
korzystaniem ze strony internetowej www.mazurskiraj.pl
13. Usługodawca zapewnia klientowi tajemnicę komunikacji, obejmującą informacje przekazywane
poprzez Internet przez stronę internetową Hotelu, dane dotyczące i wprowadzone przez klientów,
tylko w obrębie systemu teleinformatycznego usługodawcy i tylko w przypadku, w którym informacje
te nie są jawne lub ich ujawnienie nie jest niezbędne dla prawidłowego świadczenia usług przez
usługodawcę, albo ich ujawnienia nie wymagają obowiązujące przepisy prawa lub nie wymaga tego
organ państwowy.
14. Dostęp do aktualnej informacji o zmianach sposobu i zakresu świadczenia usług drogą elektroniczną oraz do informacji, o których mowa w art. 6 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, usługodawca będzie realizował poprzez stronę internetową Hotelu albo w drodze korespondencji mailowej w Newsletterze, przesyłanym na adres mailowy podany przez klienta.
15. Informacja o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z usług świadczonych drogą
elektroniczną, stanowi załącznik nr 1 do regulaminu.

§ 4 UMOWA REZERWACJI
1. Na podstawie niniejszego regulaminu usługodawca świadczy drogą elektroniczną usługi w zakresie prowadzenia systemu rezerwacji pokoi online, umożliwiające zarezerwowanie przez klienta pokoi i pakietów w Hotelu w określonym terminie oraz innych usług hotelarskich, w szczególności w postaci:
a. noclegów w Hotelu,
b. pakietów pobytowych w Hotelu,
c. usług dodatkowych typu kwiaty, szampan, wino, owoce, obiadokolacje, pobyty zwierząt w Hotelu,
dostawka - dodatkowe łózko w pokoju lub łóżeczko niemowlęce,
d. zabiegów SPA - możliwych do zarezerwowania tylko przy rezerwacji noclegu lub pakietu
pobytowego w Hotelu,
e. atrakcji – obejmujących infrastrukturę wchodzącą w skład sieciowego produktu turystycznego
MAZURSKIE LEGENDY: wypożyczalnia sprzętu wodnego i sprzętu sportowego, krty teniskowe,
boiska sportowe, sala zabaw dla dzieci, basen, saunarium, strzelnica, ścianka wspinaczkowa.
f. sprzedaż voucherów day spa
g. sprzedaż voucherów na usługi gastronomiczne
2. Postanowienia niniejszego paragrafu 3 regulują również zasady dokonywania rezerwacji, anulowania rezerwacji, sposobów i terminów płatności za rezerwację oraz potwierdzeń dokonywania rezerwacji, związanych z zawarciem na odległość umowy o usługi hotelarskie.
3. W ramach usługi świadczonej drogą elektroniczną w celu zawarcia umowy rezerwacji przez system
rezerwacji dostępny na stronie Hotelu, usługodawca udostępnia klientowi elektroniczne formularze,
pozwalające na złożenie rezerwacji w celu zawarcia umowy rezerwacji.
4. Klient zobowiązany jest do podania danych oznaczonych jako wymagane. Dane podawane przez
klienta powinny być aktualne i zgodne z prawdą. Za skutki podania nieprawdziwych danych przez
klienta, pełną odpowiedzialność ponosi wyłącznie klient.
5. Umowa rezerwacji może być zawarta z usługodawcą poprzez system rezerwacji dostępny na stronie www.mazurskiraj.pl. Do zawarcia Umowy rezerwacji dochodzi po poinformowaniu klienta o rodzaju, zakresie oraz cenie określonych usług hotelarskich i pakietów, wybraniu przez klienta określonej usługi hotelowej, zaakceptowaniu niniejszego regulaminu, dokonaniu przez klienta przedpłaty (zadatku) zgodnie z wybraną ofertą oraz wysłaniu rezerwacji przez system rezerwacji. Płatność zadatku jest realizowana bezpośrednio w trakcie procesu rezerwacji przez system. Zawarcie umowy rezerwacji następuje po zaakceptowaniu rezerwacji przez Hotel – poprzez automatyczne powiadomienie emailem
o potwierdzeniu wpłaty i dokonaniu rezerwacji na adres podany przez klienta.
6. Do Umowy rezerwacji dochodzi po złożeniu przez klienta oświadczenia o zawarciu umowy rezerwacji, w chwili mailowego gwarantowanego potwierdzenia dokonania rezerwacji przez Hotel na adres mailowy podany przez Klienta, z adresu poczty elektronicznej Hotelu: recepcja@mraj.pl.
W zależności od wybranej oferty usług hotelarskich, Klient może być zobowiązana do zapłaty
odpowiedniej kwoty przedpłaty w określonym terminie – w takim wypadku umowa rezerwacji zostaje zawarta po dokonaniu przedpłaty.
7. Zaznaczenie opcji ‘Zapoznałem się z Regulaminem’ przy dokonywaniu rezerwacji przez system na
stronie www.mazurskiraj.pl oznacza, iż klient zapoznał się z regulaminem rezerwacji, rozumie go i
wyraża zgodę na warunki w nim umieszczone oraz akceptuje warunki usług. Brak takiej akceptacji
spowoduje brak możliwości dokonania rezerwacji online, a tym samym zawarcia umowy rezerwacji
przy wykorzystaniu tego sposobu.
8. Przy rezerwacjach dokonywanych w inny sposób niż przez system rezerwacji, klient otrzymuje
regulamin w formie mailowej. Przyjęcie warunków rezerwacji przez Klienta, w tym wpłacenie
przedpłaty, jest równoznaczne z zaakceptowaniem Regulaminu.
9. Zawarcie Umowy rezerwacji skutkuje zawarciem na odległość umowy o usługi hotelarskie między
Klientem a Usługodawcą.
10. Ceny podane na stronie www.mazurskiraj.pl są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Wszystkie
informacje o cenach i zakresie usług hotelarskich podawane są poprzez system rezerwacji oraz poprzez informacje zawarte na stronie internetowej Hotelu.
11. Transakcja jest zawierana w walucie PLN.
12. Jako podstawę zapłacenia przedpłaty oraz rozliczenie pozostałej kwoty przedpłaty wynikającej z
zawarcia Umowy rezerwacji należy przedstawić w recepcji Hotelu e-mail potwierdzający rezerwację. W przypadku braku zapłaty 100% wartości rezerwacji (pełnej ceny za usługi hotelarskie świadczone przez Hotel), Klient zobowiązany jest ją uregulować zgodnie z warunkami danej oferty cenowej.
13. W przypadku dokonywania przelewu przez Klienta, Klient ponosi wszelkie koszty jego dokonania, w tym prowizje i inne opłaty naliczone przez bank lub placówkę, za pośrednictwem której Klient
dokonuje przelewu.
14. Formy płatności przedpłaty poprzez system rezerwacji:
a) karta płatnicza: Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro, MasterCard Electronic,
b) Przelewy24,
15. W przypadku braku wpłaty wymaganej przedpłaty w terminie i przy braku kontaktu ze strony Klienta z Hotelem, rezerwacja rozwiązuje się automatycznie po upływie terminu zapłaty przedpłaty i nie dochodzi do zawarcia umowy rezerwacji.
16. Klient może dokonać anulowania bądź zmiany dokonanej rezerwacji, poprzez skontaktowanie się z obsługą Hotelu w drodze mailowej na adres: recepcja@mraj.pl, z podaniem w tytule maila
„anulacja/zmiana rez. nr…”. Koszt anulowania rezerwacji jest determinowany przez warunki
zarezerwowanej usługi hotelarskiej/pakietu. Zmiana rezerwacji następuje po zaakceptowaniu zmiany
przez Hotel.
17. Jeżeli z tytułu anulowania rezerwacji Klientowi przysługuje zwrot przedpłaty, nastąpi to w sposób
odpowiadający dokonanej płatności (np. przy płatności kartą – na rachunek karty, w przypadku
przelewu – na rachunek bankowy, z którego przelew został dokonany) w terminie 14 dni od
zatwierdzonego przez Hotel anulowania rezerwacji przez Klienta.
18. Rezerwacja może być bez kosztowo anulowana w terminie wskazanym w indywidualnych warunkach rezerwacji w wybranym pakiecie usług hotelarskich. W takim przypadku przedpłata zostanie zwrócona w terminie14 dni od zgłoszenia anulowania rezerwacji. W przypadku anulowania rezerwacji po tym terminie lub nie pojawienia się w Hotelu w dniu przyjazdu, Hotel zatrzyma wniesioną przez Klienta przedpłatę w wysokości 50% wartości rezerwacji, chyba że inaczej wskazano w ofercie zarezerwowanej usługi hotelarskiej. W celu zagwarantowania rezerwacji wymagane jest podanie danych karty kredytowej lub dokonanie przedpłaty w wysokości 50% wartości rezerwacji za pośrednictwem systemu płatności online.
19. Poszczególne oferty usług hotelarskich mogą wskazywać na konieczność zapłaty bezzwrotnej
przedpłaty w wysokości do 100% wartości rezerwacji bez możliwości anulowania rezerwacji.
20. Z zastrzeżeniem możliwości anulowania rezerwacji na zasadach opisanych powyżej, w związku z art. 38 pkt 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, klientowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy rezerwacji.
21. Sposób i termin spełniania przez Usługodawcę świadczenia w postaci usług hotelarskich uzależniony jest od wyboru przez Klienta rodzaju usługi hotelarskiej oraz terminu pobytu w Hotelu. Umowa zawarta jest na czas oznaczony - na czas realizacji umowy o świadczenie usług hotelarskich w terminie określonym przez strony tejże umowy. Klient informowany jest o sposobie i terminie spełnienia świadczenia usług hotelarskich przez Usługodawcę nie później niż w chwili wyrażenia przez Klienta woli na związanie się Umową rezerwacji (umową o usługi hotelarskie) – poprzez system rezerwacji, a jeżeli do zawarcia umowy dochodzi w inny sposób – odpowiednio do sposobu zawarcia umowy – mailowo na adres elektroniczny podany przez Klienta lub ustnie w recepcji Hotelu.
22. Usługodawca ponosi odpowiedzialność za jakość świadczonych usług hotelarskich na warunkach
określonych w przepisach obowiązującego prawa, w szczególności na warunkach określonych w
Kodeksie cywilnym.
23. Usługodawca nie świadczy usług posprzedażowych ani gwarancji.

§ 5 NEWSLETTER
1. Na podstawie niniejszego Regulaminu Usługodawca świadczy drogą elektroniczną usługi w zakresie Newslettera, do którego Klient może przystąpić poprzez formularz kontaktowy znajdujący się na stronie: www.mazurskiraj.pl
2. W ramach usługi świadczonej drogą elektroniczną, w celu otrzymywania Newslettera (biuletynu
informacyjnego) oraz kontaktu z Hotelem, Usługodawca udostępnia przez stronę Hotelu elektroniczny formularz kontaktowy.
3. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną w formie
Newslettera, poprzez zaznaczenie opcji na formularzu kontaktowym „Zapis do newslettera”.
4. Wysłanie formularza kontaktowego z zaznaczeniem opcji „Zapis do newslettera”, skutkuje wyrażeniem przez Klienta zgody na otrzymywanie bezpłatnego Newslettera od Usługodawcy na podany przez Klienta adres mailowy (subskrypcja Newslettera).
5. W przypadku wyrażenia przez Klienta zgody na otrzymywanie Newslettera, Klient będzie otrzymywał na podany przez siebie adres mailowy od Usługodawcy Newsletter Hotelu.
6. Klient zobowiązany jest do podania danych oznaczonych jako wymagane. Dane podawane przez
Klienta powinny być aktualne i zgodne z prawdą. Za skutki podania nieprawdziwych danych przez
Klienta, pełną odpowiedzialność ponosi wyłącznie Klient.
7. Przesyłanie Newslettera stanowi przesyłanie na odległość informacji handlowej zamówionej przez
Klienta.
8. Klient w każdym czasie może zrezygnować z korzystania z Newslettera, poprzez anulowanie swojej
zgody bez ponoszenia kosztów, poza kosztami przekazania informacji ustalonymi przez taryfę
operatora, za pomocą którego Klient dokonuje przesłania informacji. Rezygnacja następuje poprzez
wysłanie maila na adres mailowy Hotelu: recepcja@mraj.pl. Rezygnacja z Newslettera jest
równoznaczna z rozwiązaniem umowy o świadczeniu usług w zakresie Newslettera.
9. Kontakt z Hotelem przez Klienta może nastąpić poprzez formularz kontaktowy. Wypełnienie danych w formularzu kontaktowym dostępnym na stronie internetowej Hotelu i przesłanie go do Hotelu, oznacza wysłanie zapytania do Hotelu. Odpowiedź Klient otrzymuje od pracownika Hotelu.

§ 6 DANE OSOBOWE
1. Administratorem danych osobowych Klienta jest Usługodawca, który przetwarza jego dane osobowe w celu zawarcia, obsługi i wykonania Umowy rezerwacji, zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 3 i 5 Ustawy o ochronie danych osobowych.
2. Usługodawca przetwarza dane osobowe przekazane przez Klientów wyłącznie w celu, w jakim zostały udostępnione i zobowiązuje się do zachowania ich w poufności, i nieujawniania ich podmiotom trzecim, chyba że ujawnienie to następuje na podstawie wyraźnej zgody Klienta lub na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Usługodawca zapewnia, że dane osobowe Klientów przekazywane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oraz w związku z zawarciem umowy o usługi hotelarskie przetwarzane będą wyłącznie dla celów realizacji tychże usług, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych oraz z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
3. Zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych, Klient wyraża zgodę na przetwarzanie
swoich danych osobowych przez Hotel w ramach Umowy rezerwacji lub skorzystania z formularza
kontaktowego, po kliknięciu odpowiednich okienek.
4. Dane Klienta są przechowywane i przetwarzane na zasadach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych oraz w ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
5. Usługodawca stosuje wszelkie niezbędne zabezpieczenia serwerów, połączeń i strony internetowej w celu ochrony danych osobowych Klientów. Podjęte przez Usługodawcę działania mogą okazać się
jednak niewystarczające, jeżeli Klient nie zachowa zasad bezpieczeństwa.
6. Dane osobowe Klienta będą wykorzystywane wyłącznie w celu umożliwienia przeprowadzenia pełnego procesu rezerwacji i zawarcia Umowy rezerwacji, przesyłania Newslettera oraz odpowiedzi na pytania zadane w formularzu kontaktowym, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych.
7. Usługodawca może przetwarzać dane osobowe Klienta, które Klient mu powierza, a które są
niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego oraz
prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną i usług hotelarskich, świadczonych przez Hotel, w tym: imię, nazwisko lub nazwę, adres, adres email, numer telefonu.
8. Usługodawca może przetwarzać dane osobowe Klienta, które Klient mu powierza: imię, nazwisko lub nazwę, adres, adres email, numer telefonu w celu rozpatrywania składanych przez Klienta reklamacji.
9. W razie wyrażenia zgody na otrzymywanie od Usługodawcy Newslettera, dane osobowe Klienta: imię, nazwisko lub nazwę, adres email, które Klient powierza Usługodawcy, będą przetwarzane przez
Usługodawcę również w celu przekazywania Newslettera. Zgoda może być cofnięta przez Klienta w
każdym czasie.
10. Klient ma prawo żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymywania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub jeżeli zostały zebrane z naruszeniem prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, a także ma prawo wniesienia pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych w przypadkach i na zasadach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych oraz w ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
11. W przypadku uzyskania przez Usługodawcę wiadomości o korzystaniu przez Klienta z usługi
świadczonej drogą elektroniczną niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami
(niedozwolone korzystanie), Usługodawca może przetwarzać dane osobowe Klienta w zakresie
niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności Klienta, pod warunkiem że utrwali dla celów dowodowych fakt uzyskania oraz treść tych wiadomości. Usługodawca może powiadomić Klienta o jego nieuprawnionych działaniach z żądaniem ich niezwłocznego zaprzestania, a także o skorzystaniu z uprawnienia związanego z ustaleniem odpowiedzialności Klienta.

§ 7 WARUNKI TECHNICZNE
1. Do korzystania ze strony internetowej Hotelu wymagany jest dostęp do Internetu oraz zainstalowanie przeglądarki internetowej. W celu prawidłowego korzystania z systemu rezerwacji wymagana jest przeglądarka Internet Explorer w wersji 8.0 lub wyższej, Chrome 34 lub wyższej, FireFox 29 lub wyższej oraz gdy w przeglądarce internetowej Klienta włączona jest obsługa JavaScript i plików cookies.
2. Usługi drogą elektroniczną są świadczone 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
3. W systemie rezerwacji mogą być wykorzystywane następujące technologie: Java, JavaScript, XML, PHP, cookies, HTML, CSS. Wybrane podstrony systemu mogą wymagać logowania lub korzystania z
szyfrowanego protokołu transmisji SSL.
4. Zamknięcie przeglądarki Klienta może spowodować usunięcie danych przesłanych do systemu
znajdującego się na stronie internetowej Hotelu. Wszystkie ustawienia wpływające na podtrzymanie
lub anulowanie sesji znajdują się w przeglądarce internetowej Klienta.
5. W celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług Hotel może korzystać z informacji zapisywanych przez serwer na urządzeniu końcowym Klienta, które następnie są odczytywane przy każdorazowym
połączeniu się przeglądarki internetowej (tzw. cookies). Klient może w każdym czasie zmienić
ustawienia przeglądarki internetowej w celu nieakceptowania plików cookies lub informowała o ich
przesyłaniu. Nieakceptowanie plików cookie może spowodować utrudnienia w korzystaniu ze strony
internetowej Hotelu. Korzystanie przez Klienta z przeglądarki, której ustawienia zezwalają na
zapisywanie plików cookie na urządzeniu Klienta, oznacza wyrażenie zgody na zapisywanie powyższych plików na tym urządzeniu Klienta.

§ 8 ZASADY I TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO
1. Przez reklamację rozumie się zgłoszenie przez Klienta do Usługodawcy zastrzeżeń dotyczących usług świadczonych przez Usługodawcę, w tym usług hotelarskich.
2. Klient może złożyć reklamację:
a. w formie pisemnej - osobiście w Hotelu lub przesyłką pocztową na adres siedziby Usługodawcy
b. w formie elektronicznej – mailem na adres mailowy Hotelu
3. Reklamacje dotyczące pobytu w Hotelu powinny być kierowane na piśmie, w tym drogą elektroniczną,
do Hotelu bez zbędnej zwłoki w terminie nie dłuższym niż 30 dni od zrealizowanej usługi hotelarskiej.
4. Za datę złożenia reklamacji uznaje się dzień, w którym Hotel otrzymał stosowne zgłoszenie od Klienta.
5. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko lub nazwę Klienta, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyn reklamacji.
6. Odpowiedź na reklamację udzielana jest niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania reklamacji.
7. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w terminie 14 dni Hotel określi dodatkowy termin rozpatrzenia reklamacji, nie dłuższy niż 30 dni od dnia otrzymania reklamacji, o czym poinformuje Klienta.
8. Odpowiedź na reklamację udzielana jest w formie pisemnej lub elektronicznej oraz przekazywana
osobiście, elektronicznie lub przesyłką pocztową wysłaną na podany przez Klienta adres
korespondencyjny Klienta. Ewentualny zwrot środków, w wyniku złożenia reklamacji, nastąpi w sposób odpowiadający dokonanej płatności (np. przy płatności kartą – na rachunek karty, w przypadku przelewu – na rachunek bankowy, z którego przelew został dokonany) w terminie 14 dni.
9. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy w transmisji danych, w tym te, które
spowodowane zostały awarią systemów teleinformatycznych, systemów telekomunikacyjnych lub
systemów zasilania, ani za błędy w transmisji danych wynikające z opóźnień w działaniu operatora
zapewniającego transmisję danych. Usługodawca nie ponosi również odpowiedzialności za brak
dostępu do strony internetowej z przyczyn od niego niezależnych. W przypadku zagrożenia
bezpieczeństwa lub potrzeby przeprowadzenia technicznych zmian na stronie internetowej,
Usługodawca ma prawo zablokować lub zawiesić dostęp do strony internetowej, bez uprzedniego
informowania Klientów o zablokowaniu lub zawieszeniu dostępu do strony internetowej.
10. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w związku z korzystaniem ze strony internetowej Hotelu, w tym z systemu rezerwacji lub formularza kontaktowego, bądź niemożliwością korzystania ze strony internetowej Hotelu przez Klienta, lub w związku z zakłóceniami, błędami, brakami, defektami, niewłaściwym działaniem, opóźnieniami w transmisji danych, wirusami komputerowymi, awarią linii lub systemu informatycznego, lub innego działania strony internetowej Hotelu, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
11. W szczególności Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie ze strony internetowej
Hotelu, w tym z systemu rezerwacji lub formularza kontaktowego w sposób sprzeczny z
postanowieniami niniejszego Regulaminu, ustawą lub społeczno-gospodarczym przeznaczeniem tych usług.

§ 9 OCHRONA PRAW WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ
1. Na stronie internetowej Hotelu, w tym w systemie rezerwacji, znajdują się treści chronione prawem
własności intelektualnej, w szczególności dobra niematerialne będące przedmiotem ochrony prawa
autorskiego.
2. Klient zobowiązany jest do przestrzegania przepisów prawa własności intelektualnej.
3. Korzystanie z treści objętych ochroną prawa własności intelektualnej, w tym prawa autorskiego, i
rozporządzanie nimi przez Klienta jest zabronione, chyba że Usługodawca wyrazi na to zgodę na piśmie lub korzystanie i rozporządzanie nimi związane jest z dozwolonym dla Klienta użytkiem osobistym.
4. Usługodawca zastrzega możliwość zmiany treści strony internetowej w każdej chwili.

§ 10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.
2. W przypadku zmiany Regulaminu, Usługodawca udostępni zmieniony Regulamin na stronie
internetowej Hotelu
3. Korzystanie przez Klienta ze strony internetowej Hotelu po dokonanej zmianie Regulaminu, skutkuje wyrażaniem zgody na stosowanie się zmian.
4. Zmiany Regulaminu nie wpływają na Umowę rezerwacji zawartą przed wprowadzeniem zmian do
Regulaminu – do tych umów zastosowanie mają postanowienia obowiązującego Regulaminu przed
zmianami
5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1 marca 2024 r
Załącznik nr 1 do Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną Informacja o szczególnych
zagrożeniach związanych z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę w ramach działalności Hotelu Mazurski Raj, Piaski 5, 12-220 Ruciane-Nida.
Wykonując obowiązek nałożony na przedsiębiorców w art. 6 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o
świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedno. Dz.U. z 2017 r., poz. 1219), informuje o
szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem przez Klientów z usług świadczonych drogą
elektroniczną.
1. Niniejsza informacja dotyczy potencjalnych zagrożeń, które mogą wystąpić w związku z
korzystaniem przez Klienta ze świadczenia usług drogą elektroniczną, pomimo stosowania przez
Usługodawcę środków zabezpieczających infrastrukturę teleinformatyczną, w szczególności w
zakresie zabezpieczenia strony internetowej Hotelu oraz danych osobowych przekazywanych
przez Klienta, w sposób uniemożliwiający dostęp osób trzecich do treści przekazu stanowiącego
usługę świadczoną drogą elektroniczną, w szczególności przy wykorzystaniu technik
kryptograficznych odpowiednich dla właściwości świadczonych przez Usługodawcę usług.
2. Do zagrożeń związanych z korzystaniem z sieci Internetu o charakterze podstawowym należą w
szczególności:
a. złośliwe oprogramowania (ang. malware), które stanowią różnego typu i rodzaju aplikacje lub
skrypty mające szkodliwe, przestępcze lub złośliwe działalnie w stosunku do systemów
teleinformatycznego danego użytkownika sieci jakim jest Klient, w szczególności wirusy,
trojany (konie trojańskie), robaki, keyloggery, dialery, wabbity, backdoor, programy
szpiegujące, exploit, rootkit,
b. programy szpiegujące (ang. spyware), które stanowią różnego typu i rodzaju programy
śledzące działania użytkownika sieci jakim jest Klient, które zbierają informacje o użytkowniku,
zwykle bez jego wiedzy i zgody, i wysyłają autorowi takiego programu,
c. wyłudzanie poufnych informacji osobistych, tj. haseł i innych, przez podszywanie się pod
godną zaufania osobę lub instytucję (ang. phishing),
d. włamania do systemu teleinformatycznego użytkownika jakim jest Klient z użyciem m.in.
narzędzi hackerskich takich jak exploit i rootkit.
e. spam, który stanowi różnego typu i rodzaju niechciane i niezamawiane wiadomości
elektroniczne rozsyłane jednocześnie do wielu odbiorców, często zawierające treści o
charakterze reklamowym, wysyłane za pośrednictwem poczty elektronicznej, komunikatorów.
3. Klient w celu uniknięcia zagrożeń opisanych powyżej, winien zabezpieczyć swój komputer lub
inne urządzenie elektroniczne wykorzystywane do podłączenia się do sieci Internetu, poprzez
zainstalowanie odpowiedniego programu antywirusowego, z możliwości jego stałej aktualizacji.
4. Ochronę przed zagrożeniami związanymi z korzystania z Klientów z usług świadczonych drogą
elektroniczną może zapewnić również:
a. włączenie i używanie zapory sieciowej/ogniowej (ang. firewall),
b. stosowanie programów typu antyspam, monitorujące przychodzące wiadomości mailowe i
wyłapujące te, które mają charakter spamu,
c. aktualizacja wszelkiego oprogramowania znajdującego się na komputerze lub innym
urządzeniu elektrycznym służącym do połączenia z siecią Internetu,
d. używanie oryginalnego systemu i aplikacji, pochodzących z legalnego źródła,
e. nieotwieranie załączników poczty elektronicznej nieznanego pochodzenia,
f. uważne czytanie okienek instalacyjnych wszystkich nieznanych i znanych aplikacji, w tym
również ich licencji,
g. wyłączenie makr w plikach MS Office nieznanego pochodzenia,
h. szyfrowanie transmisji danych,
i. regularne całościowe skany systemu programem antywirusowym i antymalware,
j. instalacja programów prewencyjnych - wykrywania i zapobiegania włamaniom,
k. korzystanie tylko z zaufanych źródeł w sieci Internetu.

Goście pokochali Mazurski Raj

5 / 5

Przytulne wspaniałe miejsce

Do wypoczynku z dziećmi i zwierzętami, animatorzy dla dzieci są cudowni!
Pyszne jedzenie i piękne widoki! Cisza i spokój ale również znajdzie się coś dla osób, które chcą się pobawić, ponieważ imprezy również są rewelacyjne i zawsze świetna muzyka!
Polecam z całego serca!

5 / 5

Super miejsce z pięknym widokiem

Przemiła obsługa zarówno na recepcji, jak też w restauracji. Śniadania bardzo urozmaicone i smaczne. Czysto, ciepło w pokojach..... I bardzo udany Bal Walentynkowy - piękny wystrój sali i pyszne jedzonko. Sandacz wymiatał :)

5 / 5

Przepiękny hotel w urokliwym miejscu

Co prawda w trakcie rozbudowy, która zapowiada się imponująco. Pyszne jedzenie w restauracji, polecam wszystkim:)

5 / 5

Dla par

Obsługa miła, pomocna, zaangażowana. Kuchnia pyszna. Masaż filipiński wykonywany przez panią Jesephine najlepszy na jakim byłam w całym swoim życiu! Must have! Gorąco polecam i miejsce i jedzenie i spa, po prostu wszystko. Tu wrócimy ❤️

5 / 5

Przytulne miejsce

do wypoczynku z dziećmi i zwierzętami animatorzy dla dzieci są cudowni! Pyszne jedzenie i piękne widoki! Cisza i spokój ale również znajdzie się coś dla osób, którzy chcą się pobawić ponieważ imprezy również są rewelacyjne i zawsze świetna muzyka! Polecam z całego serca!

Hotel Mazurski Raj, Marina & SPA

Piaski 5
12-220 Ruciane-Nida

T: +48 503 481 431
M: recepcja@mraj.pl

Zniżki nawet do -70%

Zapisz się i otrzymuj kody promocyjne!

Trwa wysyłanie wiadomości

Formularz nie został wysłany

Dziękujemy!

form.successMessage

Wymagana zgoda

Twój komfort i wygoda dzięki aplikacji mobilnej dla naszych Gości

Zarządzaj swoją rezerwacją

Zamawiaj usługi i płać jednym kliknięciem

Korzystaj z wyjątkowych ofert i cen

Bądź na bieżąco z wydarzeniami

© 2024
Mazurski Raj
4 * hotel SPA Mazury, bezpośrednio nad jeziorem