Ruciane-Nida hotels
Fundusze europejskie

Newsletter

Zapisz się i otrzymuj kody promocyjne! Zniżki nawet do -70% 
Przewiń w dół

Hotel

Wyjątkowe miejsce na spędzenie wolnego czasu
Niepowtarzalne położenie hotelu nad brzegiem jeziora Bełdany, w otoczeniu Puszczy Piskiej daje wiele możliwości aktywnego wypoczynku na łonie przyrody. Nowy Port, bogata oferta sprzętu wodnego i piękna piaszczysta plaża pozwalają czerpać z Mazur to, co najpiękniejsze. Bliskość Puszczy Piskiej daje możliwość leśnych spacerów i rowerowych wycieczek, co stanowi doskonałą szansę na poznanie pięknych Mazurskich krajobrazów oraz rzadkich okazów dzikich zwierząt.

Goście Hotelu Mazurski Raj*** mają także możliwość korzystania z bogatej infrastruktury. Na terenie obiektu znajdują się m.in. tory bowlingowe, bilard, tenis stołowy, korty tenisowe, hala sportowa z siłownią, boiska do gry, rowery turystyczne czy kijki do nordic walking. Spragnionym odrobiny relaksu oferujemy saunę, balię zewnętrzną i gabinety masażu.

 

Mazurski Raj*** to idealny hotel dla rodzin z dziećmi. 

W hotelu Mazurski Raj*** specjalizujemy się pobytami rodzin z dziećmi. Potrafimy zapewnić wspaniały wypoczynek naszym Gościom, podczas gdy dzieci uczestniczą w niezapomnianej zabawie. Znajdujący się w hotelu Junior Club bogato wyposażony w zabawki i gry oraz zewnętrzny plan zabaw sprawią, że każde dziecko zatraci się tam w cudownej zabawie. Ponadto niemal każda z naszych ofert specjalnych zawiera w cenie animacje dla dzieci będące gwarancją kreatywnych zajęć i profesjonalnej opieki.

 

Idealna lokalizacja dla biznesu.
Doskonała lokalizacja pomoże odciąć się od miejskiego zgiełku i hałasu. Uczestnicy konferencji będą mogli skoncentrować się na tym, co jest przedmiotem spotkania, a po dniu rozmów, negocjacji czy szkoleń zrelaksować się w naszym obiekcie, regenerując siły. Profesjonalna infrastruktura, dyskretna i profesjonalna obsługa, pełne zaplecze techniczne, gastronomiczne i noclegowe… To wszystko tworzy wyjątkową przestrzeń spotkań i możliwości!

 

Najlepsze warunki na organizację imprez okolicznościowych.

Piękna sceneria i wyśmienita kuchnia to podstawa udanego przyjęcia. Realizacje ważnych wydarzeń to nie lada wyzwanie, tutaj ważny jest każdy szczegół. Wieloletnie doświadzcenie naszego zespołu w organizacji bankietów i przyjęć okolicznościowych pozwala na spełnienie oczekiwań naszych Gości.

 

 

REGULAMIN KONKURSU INTERNETOWEGO

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem oraz Fundatorem konkursów na portalu społecznościowym Facebook oraz Instagram jest Hotel Mazurski Raj sp.zo o.o; Piaski 5; 12-220 Ruciane-Nida ; NIP:  1251619476   , (dalej „Organizator”).

2. Organizator przeprowadza czynności związane z obsługą techniczną Konkursu i wyłonieniem zwycięzców.

3. Organizator oświadcza, że Administratorem danych osobowych Uczestnika Konkursu jest Hotel Mazurski Raj  z siedzibą w Piaski 5, 12-22 Ruciane-Nida. Administrator oświadcza, iż dane osobowe zbierane i przetwarzane przez Organizatora będą wykorzystywane wyłącznie w ramach i na potrzeby przeprowadzenia Konkursu, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: „Rozporządzenie”) tj. m.in. na potrzeby wyłonienia laureata konkursu oraz zidentyfikowania laureata konkursu, skontaktowania się z laureatem konkursu po rozstrzygnięciu, odprowadzenia stosownego podatku od otrzymanej przez laureata nagrody, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji oraz w celu obrony lub dochodzenia ewentualnych roszczeń, zwane dalej jako „prawnie uzasadniony interes Administratora”.

4. Konkurs zostanie przeprowadzony w serwisie społecznościowym Facebook (dalej „Serwis”), prowadzonym pod adresem www.facebook.com.

5. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, zarządzany ani powiązany z podmiotami będącymi właścicielami serwisu społecznościowego - Facebook, w związku z powyższym wszelkie pytania, komentarze, skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora.

6. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia z dnia 19 listopada 2009 r. (Dz.U. Nr 201, poz. 1540) o grach hazardowych.

7. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919, 920 i 921 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1145, 1495).

§ 2. Warunki uczestnictwa w konkursie

1. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

2. Konkurs polega na opublikowaniu w czasie trwania konkursu w Serwisie komentarza. Nagrodzony zostanie komentarz zamieszczony pod postem konkursowym.

Zachęcamy również do publicznego udostępnienia postu konkursowego i oznaczenia 3 znajomych, którzy lubią podróżować na Mazury.

3. W Konkursie mogą brać udział osoby będące konsumentem w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu Cywilnego:

a) mające miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej

b) będące osobami pełnoletnimi lub posiadającymi zgodę przedstawiciela ustawowego na udział w Konkursie wyrażona na piśmie pod rygorem nieważności, którą to zgodę przedstawi na każde żądanie Organizatora

c) zapoznała się z Regulaminem Konkursu i akceptuje jego postanowienia,

d) posiada swoje konto osobiste w serwisie Facebook założone i prowadzone zgodnie z regulaminem serwisu Facebook (zwanym dalej „Profil”), przy czym dane zawarte na tym koncie muszą być prawdziwe i zgodne z rzeczywistością. Osoby niepełnoletnie, aby móc uczestniczyć w Konkursie muszą posiadać zgodę przedstawiciela ustawowego, wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności, którą to zgodę przedstawi na każde żądanie Organizatora

4. W konkursie nie zezwala się na korzystanie ze stron/grup wspomagających w szeroko rozumianym tego słowa znaczeniu zdobywaniu reakcji pod komentarzem.

5. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora, oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu, a także członkowie najbliższych rodzin tych osób. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, rodziców, krewnych i powinowatych drugiego stopnia i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

6. Każda osoba może brać udział w Konkursie jedynie przy użyciu jednego konta osobistego w serwisie Facebook.

7. Udział w konkursie i udostępnienie związanych z tym danych jest całkowicie dobrowolny oraz darmowy.

8. Brak spełnienia któregokolwiek z warunków określonych § 2 ust. 2-5 Regulaminu stanowi podstawę do wykluczenia Uczestnika z Konkursu, a w przypadku późniejszego wykrycia tych okoliczności, w tym po dniu wydania nagrody, prawo do dochodzenia jej zwrotu.

 

9. Osoba dodająca zgłoszenie konkursowe oświadcza jednocześnie, że posiada do niego pełnię praw autorskich. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie naruszenia praw osób trzecich dokonane przez Uczestnika w czasie trwania Konkursu. Wszelkie roszczenia dotyczące naruszenia tych praw kierowane będą bezpośrednio do Uczestnika Konkursu, który będzie ponosił odpowiedzialność odszkodowawczą z tytułu naruszenia jakichkolwiek praw osób trzecich do dokonanego zgłoszenia konkursowego. W przypadku skierowania roszczeń w zakresie naruszenia praw autorskich do Organizatora Uczestnik naruszający te prawa zwolni Organizatora z całkowitej odpowiedzialności w tym zakresie.

10. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia i nieuwzględniania w Konkursie Zgłoszeń, które:

a) nie spełniają kryteriów określonych w Regulaminie lub są niezgodne z zasadami Regulaminu,

b) zawierają treści sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami, naruszające godność osób trzecich, nieuczciwe.

c) naruszających prawo, w tym w szczególności prawo autorskie, bądź dobra osobiste osób trzecich, w tym bezprawnie wykorzystujących dzieła (komentarze) osób trzecich,

d) zawierające określenia o charakterze reklamowym jakichkolwiek towarów innych niż Hotel Mazurski Raj***,

e) Zgłoszenie konkursowe nadesłane przez Uczestnika nie może być wcześniej nigdzie opublikowane, ani nie może być nagrodzone w żadnym innym konkursie.

§ 3. Zasady i przebieg konkursu

1. Uczestnik Konkursu dokonuje zgłoszenia do Konkursu poprzez opublikowanie w serwisie Facebook pod postem konkursowym komentarza

2. Każdy Uczestnik Konkursu może tylko raz wziąć udział w Konkursie i może otrzymać tylko jedną nagrodę.

3. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu czuwa Komisja konkursowa.

4. Członkowie Komisji konkursowej wybierają spośród siebie przewodniczącego, którego zadaniem jest prowadzenie obrad i rozstrzyganie kwestii spornych. W przypadku niemożności wyłonienia laureatów konkursu przez cały skład Komisji konkursowej, o uznaniu danego Uczestnika za laureata decyduje głos przewodniczącego.

5. Osoba, która wygra Konkurs jest Laureatem Konkursu.

§ 4. Nagroda

1. Organizator przewiduje 1 nagrodę, w skład której wchodzą:

a) 2 noclegi ze śniadaniami dla 2 osób dorosłych z wyłączeniem Świąt i długich weekendów w Hotelu Mazurski Raj***

 

2. Ogłoszenie wyników nastąpi maksymalnie w ciągu dwóch dni od daty zakończenia konkursu na profilu facebookowym Organizatora. O przyznaniu nagrody Laureat zostaną poinformowani przez Organizatora za pośrednictwem Serwisu Facebook w komentarzu pod postem konkursowym oraz za pośrednictwem wiadomości prywatnej. Po poinformowaniu przez Organizatora o przyznaniu nagrody Laureat ma 2 dni robocze na przekazanie za pośrednictwem wiadomości danych adresowych w celu wysyłki nagrody. W przypadku upływu wyżej wymienionego terminu Organizator ma prawo przeznaczenia nagrody na inne cele Organizatora.

3. Laureat traci prawo do otrzymania Nagrody w przypadku naruszenia któregokolwiek punktu z niniejszego Regulaminu, wpływającego na prawa i obowiązki stron, w szczególności § 2 ust. 3,4,5, a w wypadku ujawnienia faktu złamania postanowień Regulaminu po doręczeniu nagrody, Laureat jest obowiązany do jej zwrotu na podstawie przepisów o bezpodstawnym wzbogaceniu, w terminie 7 dni, licząc od dnia otrzymania informacji o naruszeniu istotnego postanowienia Regulaminu wraz z uzasadnieniem.

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Laureata, a w szczególności w przypadku:

a) podania błędnych danych na profilu Facebook,

b) niepodania danych adresowych w terminie określonym w § 4 ust. 2 Regulaminu,

c) zmiany danych adresowych pierwotnie wysłanych przez Laureata, o których Organizator nie został poinformowany przed wysyłką nagrody.

5. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo przeznaczenia nieodebranych nagród na inne cele Organizatora, przy czym nastąpi to po powtórnym wysłaniu Nagrody. Zapis o powtórnym wysłaniu Nagrody nie ma zastosowania w sytuacji opisanej w § 4 ust 3 Regulaminu.

6. Nagrody nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny, ani na żadną inną formę rekompensaty.

7. Uprawnienie do nagrody może być przeniesione na osobę trzecią.

8. Laureat może zrzec się prawa do nagrody.

9. Organizator ponosi odpowiedzialność za brak możliwości doręczenia nagrody z winy Organizatora.

10. Organizator informuje, że nagroda przewidziana w konkursie nie przekracza kwoty, od której konieczne jest odprowadzenie należnego podatku dochodowego.

11. Uiszczenie należnych podatków od nagród określonych w §4 niniejszego Regulaminu należy do Organizatora.

§ 5. Prawa i obowiązki Uczestników

1. Uczestnicy Konkursu będą zobowiązani do przestrzegania niniejszego Regulaminu Konkursu.

2. Naruszenia Regulaminu mogą skutkować wykluczeniem Uczestnika z udziału w Konkursie.

3. Niedopuszczalne jest podejmowanie przez Uczestników działań sprzecznych z prawem, uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe lub naruszających zasady etyki. Uczestnik, u którego zachowania, określone w niniejszym ustępie zostaną stwierdzone podlega wykluczeniu z Konkursu. Okoliczność ta pozostaje bez wpływu na uczestnictwo pozostałych Uczestników Konkursu.

4. Adresatem informacji umieszczanych przez Uczestników w Serwisie w formie Zgłoszeń konkursowych jest wyłącznie Organizator Konkursu, a nie Serwis Facebook. Informacje te, zostaną wykorzystane jedynie w celu przeprowadzenia Konkursu zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie.

§ 6. Prawa i obowiązki Organizatora

1. Organizator zobowiązuje się powiadamiać Uczestników o przebiegu Konkursu na profilu marki Hotel Mazurski Raj*** a w szczególnych przypadkach lub przypadkach określonych niniejszym Regulaminem poprzez wiadomość wysłaną Użytkownikowi w ramach Serwisu Facebook lub za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej udostępnionego przez Użytkownika na swoim Profilu w Serwisie.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, a w skrajnych przypadkach do blokowania uczestnictwa w Konkursie tych Uczestników, którzy naruszają postanowienia niniejszego Regulaminu, a w szczególności:

a) biorą udział w Konkursie z użyciem fikcyjnego konta w Serwisie Facebook,

b) biorą udział w Konkursie z wykorzystaniem więcej niż jednego konta w Serwisie Facebook,

c) w związku z udziałem w niniejszym konkursie prowadzą działania sprzeczne z prawem, z dobrymi obyczajami lub a w szczególności, gdy godzą swym zachowaniem w interesy osób trzecich lub naruszają ich prawa,

d) prowadzą działania mające na celu obejście Regulaminu lub zabezpieczeń i zasad funkcjonowania Konkursu,

e) prowadzą działania naruszające uzasadnione interesy Organizatora lub godzą w jego wizerunek.

3. Od decyzji Organizatora przysługuje Uczestnikowi odwołanie do Sądu.

4. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za:

a) sposób, w jaki Uczestnicy korzystają z udostępnionej przez serwis Facebook powierzchni wirtualnej, ani za jakiekolwiek wynikłe z tego skutki i szkody spowodowane wpływem treści umieszczonych przez Użytkowników w Serwisie Facebook,

b) naruszenie przez Uczestników praw autorskich lub dóbr osobistych osób trzecich.

c) problemy z dostarczeniem bądź wyświetleniem zgłoszeń konkursowych związane z technicznymi aspektami użytkowania komputera przez Uczestnika, w tym brak aktualizacji oprogramowania komputerowego do najnowszych wersji dostępnej w chwili rozpoczęcia konkursu.

d) problemy z dostarczeniem bądź wyświetleniem zgłoszeń konkursowych związane z funkcjonowaniem oprogramowania na komputerze Uczestnika konkursu, także tego, o którego istnieniu nie miał on świadomości w trakcie trwania Konkursu (np. zapora sieciowa, oprogramowanie malware, oprogramowanie antywirusowe, wirus komputerowy lub innego rodzaju złośliwe oprogramowanie).

e) nieumiejętnego posługiwania się przez Uczestnika komputerem bądź urządzeniem elektronicznym, z którego zgłoszenie zostało dodane.

5. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności, ani nie jest stroną w sporach dotyczących praw Uczestników do korzystania z konta w Serwisie Facebook.

§ 7. Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednakże nie później niż w terminie do 14 dni od dnia ogłoszenia wyników Konkursu na adres siedziby Organizatora: Hotel Mazurski Raj***  z siedzibą w Piaski 5, 12-220 Ruciane-Nida. Termin do wniesienia reklamacji uważa się za zachowany, gdy w tym czasie Uczestnik nada pismo w placówce pocztowej operatora publicznego. Organizator nie jest obowiązany do rozpatrzenia reklamacji, w przypadku gdy reklamacja zostanie wysłana do Organizatora po terminie określonym w niniejszym postanowieniu.

2. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika, jak również dokładny opis i powód reklamacji wraz z uzasadnieniem.

3. Reklamacje rozpatrywane będą niezwłocznie jednakże nie dłużej niż w ciągu 7 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora.

4. Uczestnik zostaje powiadomiony o decyzji Organizatora listem poleconym wysłanym na adres podany w reklamacji w terminie 7 dni od daty otrzymania reklamacji.

5. Od decyzji Organizatora Uczestnikowi przysługuje odwołanie do Sądu.

6. W przypadku wady nagrody konkursowej, Laureat po otrzymaniu nagrody ma prawo do zgłoszenia reklamacji, zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego traktującymi o rękojmi za wady przy sprzedaży.

§ 8. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych pozyskiwanych od osoby, której dane dotyczą

1. Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane dane osobowe Uczestników i Laureata, jest Hotel Mazurski Raj***  z siedzibą w Piaski 5, 12-220 Ruciane-Nida.

2. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych może się Pani/Pan kontaktować się z nami pod konferencje@mraj.pl

3. Dane osobowe Uczestników i Laureata będą przetwarzane w celu prawidłowego przeprowadzenia Konkursu na portalu społecznościowym Facebook, w tym m.in na potrzeby wyłonienia laureata konkursu oraz zidentyfikowania laureata konkursu, skontaktowania się z laureatem konkursu po rozstrzygnięciu, odprowadzenia stosownego podatku od otrzymanej przez Laureata nagrody, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji oraz w celu obrony lub dochodzenia ewentualnych roszczeń, zwane dalej jako „prawnie uzasadniony interes Administratora”.

4. Dane osobowe Uczestników i Laureata będą przetwarzane przez Administratora przez okres niezbędny do przeprowadzenia konkursu, do czasu wycofania zgody lub przez czas konieczny dla dochodzenia roszczeń lub obrony przez Administratora przed roszczeniami, tj. przez okres przedawnienia takich roszczeń; chyba, że prawo Unii lub prawo krajowe nakazują przechowywanie danych osobowych przez dłuższy okres czasu, po tym okresie dane osobowe będą przetwarzane jedynie w celu i w zakresie wynikającym z przepisów prawa

5. Dane osobowe Uczestników/Laureata mogą zostać przekazane podmiotom świadczącym usługi kurierskie lub usługi pocztowe w celu wysyłki nagrody Powierzone przez Administratora dane osobowe będą przetwarzane przez Podmiot przetwarzający wyłącznie w celu określonym w niniejszym Regulaminie.

6. Przetwarzane dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (Kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Liechtenstein i Norwegia).

7. Każdemu Uczestnikowi i Laureatowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. Jeśli podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora, Uczestnicy/Laureat mogą wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych. W szczególności przysługuje im prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na podstawie „prawnie uzasadnionego interesu Administratora”.

8. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych Uczestników/Laureata jest zgoda, ma Pani/Pan prawo cofnięcia zgody. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

9. Uczestnikom/Laureatowi przysługuje prawo do przenoszenia danych.

10. Uczestnikom/Laureatowi przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

11. Podanie przez Uczestników/Laureata danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla prawidłowego przeprowadzenia konkursu i wydania Laureatowi nagrody.

12. Odmowa podania danych osobowych uniemożliwi Uczestnikowi udział w konkursie.

13. Dane osobowe Uczestników/Laureata nie będą wykorzystane do profilowania lub do zautomatyzowanego podejmowania decyzji względem Nich.

§ 9. Postanowienia dotyczące niniejszego Regulaminu

1. Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych i reklamowych mają jedynie charakter pomocniczy. Informacjami wiążącymi są postanowienia niniejszego Regulaminu.

§ 11. Postanowienia końcowe

1. Zarówno Uczestnicy Konkursu jak i Organizator będą dążyć do rozwiązywania wszelkich sporów powstałych na tle Regulaminu Konkursu w sposób ugodowy, na drodze negocjacji.

2. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszym Konkursem będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby pozwanego.

3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.

 

 

Pokoje 65 Pokoi dwuosobowych
Apartamenty 1 Pokój widokowy deLux i 7 pokoi Studio
Wille w ogrodzie 18 Willi
Dom Myśliwski 2 Domy Myśliwskie
Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Więcej w Polityce prywatności.

OK, zamknij