Ruciane-Nida hotels
Fundusze europejskie

Newsletter

Subscribe and get 10% discount on your first booking
Scroll down

PROJEKTY UE

Projekt:

„Edukacja, turystyka i relaks na terenie Mazurskiego Parku Krajobrazowego i w o okolicach czyli stworzenie szerokiego pakietu produktów i usług dzięki kooperacji pomiędzy firmami na terenie południowych Mazur”

Umowa o dofinansowanie projektu nr RPWM.01.04.02-28-0030/18-00 w ramach Osi Priorytetowej 1 – „Inteligentna Gospodarka Warmii i Mazur”, Działania 1.4 – „Nowe modele biznesowe i ekspansja”, Poddziałania 1.4.2 – „Pakietowanie produktów i usług” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego została podpisana w dniu 18 grudnia 2018r.

Celem głównym Projektu jest wdrożenie nowego modelu biznesowego przez Mazurski Raj sp. z.o.o oraz partnerów: Pasat Czarter Anna Lesiak-Iwan, AUTO-MOTO-JURCZYS Janusz Jurczys, Marek Doering&Partnerzy, MAZURY ADVENTURE Adrian Szewczyk poprzez wprowadzenie na rynek usług turystycznych pakietów usług począwszy od 2020 roku.

Cele szczegółowe:

1) Sprzedaż 240 utworzonych w wyniku realizacji projektu pakietów do grudnia 2021 roku,

2) Sprzedaż na rynki zagraniczne 20 utworzonych w wyniku realizacji projektu pakietów do grudnia 2021roku,

3) Utworzenie 9 ofert podlegającej pakietowaniu.

Całkowita wartość Projektu wynosi: 2 126 670,00 zł.

Dofinansowanie na realizację Projektu wynosi: 1 120 300,00 zł w tym:  współfinansowanie UE w kwocie: 1 120 300,00 zł.

Harmonogram realizacji Projektu:

1) rozpoczęcie realizacji: 01-02-2019r.

2) rozpoczęcie rzeczowe realizacji: 01-02-2019r.

3) zakończenie finansowe realizacji: 01-07-2021r.

Projekt przyczyni się bezpośrednio do realizacji celów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, tj. celu tematycznego 3 Wzmacnianie konkurencyjności MŚP oraz priorytetu inwestycyjnego 3b „Opracowanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych dla MŚP, w szczególności w celu umiędzynarodowienia”.

Projekt:

„Odtworzenie gospodarczego dziedzictwa regionu w hotelu „Mazurski Raj” w Piaskach”

Umowa o dofinansowanie Projektu nr: RPWM.01.05.02-28-0042/18-00 w ramach Osi Priorytetowej I - „Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur”, Działania 1.5 - „Nowoczesne firmy”, Poddziałania 1.5.2 - „Odtwarzanie gospodarczego dziedzictwa regionu” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego została podpisana w dniu 18 grudnia 2018 roku.

Projekt zakłada odtworzenie dziedzictwa Warmii i Mazur w postaci przywrócenia dawnych potraw kuchni mazurskiej z użyciem innowacyjnych rozwiązań kuchni molekularnej.

Cel główny Projektu: Odtwarzanie gospodarczego dziedzictwa regionu poprzez przywrócenie dawnych potraw kuchni mazurskiej z użyciem innowacyjnych rozwiązań kuchni molekularnej do 06.2021 r.

Cele szczegółowe Projektu:

1) Odtworzenie od podstaw tradycyjnych produktów/usług charakterystycznych dla regionu w postaci przywrócenia dawnych potraw kuchni mazurskiej z użyciem innowacyjnych rozwiązań kuchni molekularnej przez firmę Mazurski Raj Sp. Z o.o. w okresie do 06.2021r.

2) Wprowadzenie 2 innowacji przez firmę Mazurski Raj Sp. z o.o. w okresie do 06.2021r.

3) Wprowadzenie jednej innowacji produktowej przez firmę Mazurski Raj Sp. Z o.o. w okresie do 06.2021r.

3) Wprowadzenie jednej innowacji procesowej przez firmę Mazurski Raj Sp. Z o.o. w okresie do 06.2021r.

Całkowita wartość Projektu wynosi: 12 165 274,90 zł.

Dofinansowanie na realizację Projektu wynosi: 1 977 000,00 zł w tym:  współfinansowanie UE w kwocie: 1 977 000,00 zł.

Harmonogram realizacji Projektu:

1) rozpoczęcie realizacji projektu: 02-01-2019r.

2) rozpoczęcie rzeczowe realizacji projektu: 02-01-2019r.

3) zakończenie realizacji projektu: 30-09-2021r.

Projekt przyczyni się bezpośrednio do realizacji celów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, tj. celu tematycznego 3 Wzmacnianie konkurencyjności MŚP oraz priorytetu inwestycyjnego 3c. „Wspieranie tworzenia i poszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług” w szczególności celu zwiększenia zastosowania innowacji w małych i średnich przedsiębiorstwach.

Projekt:

„„Wodne szaleństwo w Marinie” czyli stworzenie szerokiego pakietu produktów i usług dzięki kooperacji pomiędzy firmami Mazurski Raj sp. z.o.o a firmami partnerskimi”

Umowa o dofinansowanie Projektu nr RPWM.01.04.02-28-0028/18-00 w ramach Osi Priorytetowej 1 – „Inteligentna Gospodarka Warmii i Mazur”, Działania 1.4 – „Nowe modele biznesowe i ekspansja”,

Poddziałania 1.4.2 – „Pakietowanie produktów i usług” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego została podpisana w dniu 18 grudnia 2018r.

Projekt zakłada zaoferowanie pakietów na rynku turystycznym przez firmę Mazurski Raj sp. z.o.o oraz partnerów: Pasat Czarter Anna Lesiak-Iwan, AUTO-MOTO-JURCZYS Janusz Jurczys, Marek Doering&Partnerzy, MAZURY ADVENTURE Adrian Szewczyk.

Celem głównym Projektu jest wdrożenie nowego modelu biznesowego przez Mazurski Raj sp. z.o.o oraz partnerów: Pasat Czarter Anna Lesiak-Iwan, AUTO-MOTO-JURCZYS Janusz Jurczys, Marek Doering&Partnerzy, MAZURY ADVENTURE Adrian Szewczyk poprzez wprowadzenie na rynek usług turystycznych pakietów usług począwszy od 2020 roku.

Cele szczegółowe Projektu:

1) sprzedaż 150 utworzonych w wyniku realizacji projektu pakietów do czerwca 2021 roku,

2) sprzedaż na rynki zagraniczne 10 utworzonych w wyniku realizacji projektu pakietów do czerwca 2021roku,

3) utworzenie 10 ofert podlegającej pakietowaniu.

Całkowita wartość Projektu wynosi: 2 121 135,00 zł.

Dofinansowanie na realizację Projektu wynosi: 1 120 300,00 zł w tym:  współfinansowanie UE w kwocie: 1 120 300,00 zł.

Harmonogram realizacji Projektu:

1) rozpoczęcie realizacji projektu: 01-01-2019r.

2) rozpoczęcie rzeczowe realizacji projektu: 01-01-2019r.

3) zakończenie realizacji projektu: 30-06-2020r.

 

Projekt przyczyni się bezpośrednio do realizacji celów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, tj. celu tematycznego 3 Wzmacnianie konkurencyjności MŚP oraz priorytetu inwestycyjnego 3b „Opracowanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych dla MŚP, w szczególności w celu umiędzynarodowienia”.

Projekt:

"Mazurskie Legendy"

Umowa o dofinansowanie Projektu nr POPW.01.03.02-28-0009/19-00 w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 Osi priorytetowej I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działania 1.3 Ponadregionalne powiązania kooperacyjne, Poddziałania 1.3.2 Tworzenie sieciowych produktów przez MŚP została podpisana w dniu 14 listopada 2019 roku.

Projekt "Mazurskie Legendy" ma na celu zwiększenie konkurencyjności gospodarczej Mazurski Raj Sp. z o.o. oraz pośrednio podmiotów współpracujących: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe – Nadleśnictwo Maskulińskie, Korektywa Sp. z o.o., Mazury Adventure, Auto-Moto-Jurczys, w regionie Krainy Wielkich Jezior Mazurskich. Zostanie to osiągnięte dzięki realizacji inwestycji w infrastrukturę produktów sieciowych oraz działania w sferach:

1. promocji

2. wdrożenia standardów funkcjonowania produktu

3. nowatorskich narzędzi ICT

4. oferowania pakietów turystycznych, w oparciu m.in. o całoroczny kalendarz eventów.

Mazurski Raj Sp. z o.o. zrealizuje w ramach jednego rdzenia - Mazurskie Legendy, powiązane ze sobą inwestycje, które będą oferowane w jednej szeroko pojętej lokalizacji. Dzięki tym działaniom, oraz trwałej współpracy z podmiotami współpracującymi oferowany będzie turystom przez cały rok znacznie poszerzony zakres usług turystycznych w ramach unikalnego, całorocznego i sieciowego produktu "Mazurskie Legendy". Tak utworzony produkt w innowacyjny sposób przyczyni się do wydłużenia sezonu w KWJM, tworząc całoroczną ofertę, opartą o koncepcję Mazurskich Legend i atrakcje z zakresu lądu i wody. Usługi będą oferowane w formie kompleksowych i wspólnych pakietów, dostosowanych do potrzeb i oczekiwań klientów. Przedmiotowe przedsięwzięcie stworzy nową jakość w infrastrukturze regionu oraz umożliwi powstanie zupełnie nowych, sieciowych usług.

Przyczyni się to do wzrostu konkurencyjności uczestników Projektu, jak również zwiększenia zatrudnienia na obszarach wiejskich w sektorze pozarolniczym oraz lepszego wykorzystania potencjału przyrodniczego i kulturalnego regionu dla rozwoju całorocznej oferty turystycznej, a tym samym ograniczenia sezonowości. Działanie to wpisuje się w Regionalną Inteligentną Specjalizację Polski Wschodniej "turystyka, medycyna, zdrowie".

Celem głównym Projektu jest zwiększenie konkurencyjności podmiotów działających na terenie Krainy Wielkich Jezior Mazurskich, poprzez utworzenie do 2021r. innowacyjnego, sieciowego produktu turystycznego "Mazurskie Legendy". Powstanie on dzięki działaniom realizowanym w oparciu o istniejący potencjał ww. obszaru, zgodnie z RIS dla Polski Wschodniej: turystyka / medycyna / zdrowie.

Celami pośrednimi Projektu będą:

1) nawiązanie ścisłej współpracy pomiędzy Wnioskodawcą, a podmiotami współpracującymi,

2) wzrost sprzedaży i wprowadzenie nowych, całorocznych usług,

3) podniesienie jakości, integracja, pakietyzacja i dywersyfikacja oferty,

4) wdrożenie nowych, trwałych rozwiązań w zakresie kooperacji i świadczenia usług wspólnych,

5) wzrost zatrudnienia na terenach wiejskich o 11 etatów,

6) wdrożenie innowacji produktowej i procesowej w turystyce KWJM,

7) urozmaicenie i wydłużenie sezonu turystycznego w KWJM oraz lepsze wykorzystanie potencjału tego obszaru dla turystyki.

Całkowita wartość Projektu wynosi: 60 707 800,05 zł.

Dofinansowanie na realizację Projektu wynosi: 34 311 354,50 zł. w tym: 

1) w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej w kwocie: 33 979 354,50 zł.;

2) w ramach pomocy na usługi doradcze na rzecz MŚP w kwocie: 92 000,00 zł.;

3) w ramach pomocy de minimis w kwocie 240 000,00 zł.

Harmonogram realizacji Projektu:

1) rozpoczęcie realizacji projektu: 01-01-2020r.

2) zakończenie realizacji projektu: 31-03-2023r.

 

 

25 października 2016 roku podpisano umowę dotyczącą realizacji projektu - Zastosowanie odnawialnych źródeł energii w budynku hotelowym "Mazurski Raj" w Piaskach został zrealizowany i współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 4 Efektywność energetyczna, Działanie 4.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.

Więcej informacji o programie na stronie www.wfosigw.olsztyn.pl

Cel projektu: Poprawa efektywności energetycznej budynków hotelu Mzurski Raj
– Realizacja tego projektu pozwoli o około połowę ograniczyć koszty związane z eksploatacją budynków 

Planowane efekty:

  • poprawa standardu energetycznego infrastruktury będącej własnością Wnioskodawcy (eliminacja problemu wysokiego zużycia energii),
  • zmniejszenie emisji dwutlenku węgla oraz innych substancji szkodliwych związanych ze spalaniem paliw kopalnych,
  • zwiększenie potencjału inwestycyjnego Firmy, wyższa jakość oferty i konkurencyjność (ograniczenie kosztów operacyjnych poprawi wyniki finansowe, a co za tym idzie umożliwi realizację większej ilości zadań prorozwojowych; niższe koszty pozwolą na bardziej elastyczne kształtowanie polityki cenowej),
  • poprawa wizerunku Firmy (redukcja energochłonności, wykorzystanie źródeł odnawialnych wpisuje się w specyfikę rynku turystycznego opartego na walorach regionu i czystym środowisku naturalnym)

Wartość projektu: 941 532,36 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 644 813,01 zł

In order to provide services at the highest level, the Website uses cookies saved in the browser's memory . Detailed information on the purpose of their use and the possibility to change cookie settings can be found in the Privacy Policy.
By clicking ACCEPT ALL, you agree to the use of technologies such as cookies and to the processing of your personal data collected on the Internet, such as IP addresses and cookie IDs, for marketing purposes(including automatically matching ads to your interests and measuring their performance) by Mazurski Raj Sp. z o.o., Piaski 5, 12-220, Ruciane-Nida . You can change cookie settings in the settings.

Manage privacy settings
Cookies necessary for the operation of the website

Cookies necessary for the operation of the services available on the website, enabling the viewing of offers, making reservations, supporting security mechanisms, among others: authentication of users and detection of abuse.

Analytical cookies

Cookies allow the collection of information about the user's use of the website to optimize its functioning and to adapt to the user's expectations.

Marketing cookies

Cookies allow the display of marketing content tailored to user's preferences, and the sending of notifications about marketing offers corresponding to their interests, including product information as well as information about services provided by the website administrator and third parties.

Your preferences have not yet been saved